คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ   แผนจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   ข่าวสาร อบต   การจัดการความรู้ในองค์กร อบต.ศรีเมืองชุม 62   คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการชุมชน   คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   คู่มือการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา   คู่มือการส่งคืนเครื่องราช