การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร   แผนอัตรากำลัง   แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานฯ   ประกาศหลักเกณฑ์การมาปฎิบัติราชการ   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ   ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือน อบต.ศรีเมืองชุม