รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ6เดือน)   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564