โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2565   ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของอบต.ศรีเมืองชุม   โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม