รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล 14 ธันวาคม 2560