เรื่อง รายงานชี้แจ้ง สตง.จัดซื้อรถขยะ   รายงานตรวจสอบการคลัง บัญชีและผัสดุ