ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 10023 ครั้ง
ความเป็นมาของตำบลศรีเมืองชุม

 

แต่เดิมเมื่อพ.ศ. 2521 มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สาย 4 หมู่บ้านได้แก่

1.    บ้านใหม่พัฒนา

2.    บ้านสันโค้ง 

3.    บ้านสันถนนเหนือ 

4.    บ้านสันถนนใต้ 

 

มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตของตำบลเกาะช้าง 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    บ้านหนองสี่แจ่ง 

2.    บ้านทุ่งเกลี้ยง 

3.    บ้านสันธาตุ 

4.    บ้านท่าศาลา

และมีการขอแบ่งเขตการปกครองใหม่โดยยึดเอาโบราณสถานที่มีเค้าโครงที่ปรากฏว่าเป็นเมืองเก่า
บริเวณบ้านสันธาตุ คือ พระธาตุศรีชุม เลยได้นำเอานามพระธาตุนี้มาตั้งชื่อตำบลใหม่ คือ ตำบลศรีเมืองชุม  
และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2522  โดยมีทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  คือ

1.  บ้านสันถนนเหนือ       หมู่ที่ 1 

2.  บ้านสันถนนใต้          หมู่ที่ 2 

3.  บ้านสันโค้ง              หมู่ที่ 3 

4.  บ้านหนองสี่แจ่ง       หมู่ที่ 4 

5.  บ้านสันธาตุ              หมู่ที่ 5 

6.  บ้านทุ่งเกลี้ยง          หมู่ที่ 6 

7.  บ้านท่าศาลา            หมู่ที่ 7 

8.  บ้านใหม่พัฒนา        หมู่ที่ 8

 

และได้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลศรีเมืองชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2522  โดยนายทอง   สุริยะกันธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านสันถนนใต้ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันตำบลศรีเมืองชุมคนแรก  ต่อมาในวันที่  19  เมษายน   2535 บ้านศรีป่าสักได้ขอแยกหมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 9 โดยขอแยกจากหมู่ที่ 2 บ้านสันถนนใต้ โดยมี นายอนันต์  พิงคะสัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงทำให้ตำบลศรีเมืองชุมมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตำบลศรีเมืองชุมได้รับการยกระดับจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 

อาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือ              จดกับตำบลเกาะช้าง

ทิศใต้                 จดกับตำบลบ้านด้าย

ทิศตะวันออก        จดกับตำบลศรีดอนมูล   อำเภอเชียงแสน

ทิศตะวันตก          จดกับตำบลเวียงพางคำ    อำเภอแม่สาย

 

สภาพภูมิศาสตร์   ลักษณะสังคม   ชุมชน   และจำนวนประชากร

ตำบลศรีเมืองชุม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทางตอนใต้ของตำบลมีแม่น้ำมะไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวพันธ์พืชอื่น ๆ 
เป็นพื้นที่มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกจุดและเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉลียงใต้ ประมาณ  7 – 8  กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินลาดยาง
หมายเลข  1290  เป็นเส้นทางผ่านจากอำเภอแม่สาย กับสามเหลี่ยมทองคำ  อำเภอเชียงแสน  และในตำบลมีถนน  103  สาย  แบ่งเป็นประเภท  ถนนลูกรัง  59  สาย  ถนนลาดยาง    6   สาย   
ถนนคอนกรีต    38   สาย   มีพื้นที่ทั้งหมด  42  ตารางกิโลเมตร  หรือ  25,240  ไร่  มีประชากรทั้งหมด  5,821  คน      ชาย 2,760   คน  หญิง  3,061  คน  
จำนวนครัวเรือน  2,644  ครัวเรือน   
มีสถานีอนามัยตำบล  จำนวน 1 แห่ง   
มีโรงเรียนทั้งหมด   2  โรงเรียน    
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

   
มีวัด  9  แห่ง  คือ     
1.  วัดมรรคาราม            หมู่ที่ 1

2.  วัดสันถนนใต้            หมู่ที่ 2

3.  วัดสันโค้ง                หมู่ที่ 3

 4.  วัดหนองสี่แจ่ง           หมู่ที่ 4

5.  วัดเจติยาราม            หมู่ที่ 5

6.  วัดทุ่งเจริญ              หมู่ที่ 6

 7.  วัดทุ่งศาลา              หมู่ที่ 7

8.  วัดหนองมะกัง           หมู่ที่ 8

9.  วัดสันป่าสัก              หมู่ที่ 9

 

 ด้านเศรษฐกิจ

ราษฎรส่วนใหญ่ภายในตำบลจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม (ทำนา ,เลี้ยงสัตว์  ) รองลงมาจะเป็น  รับจ้าง  ค้าขาย  อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

    ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ประกอบด้วย วงกลมสองวงซ้อนกัน  เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก  4.5  เซนติเมตร วงใน 3.5  เซนติเมตร และวงในมีตัวอักษรไทยชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ภาพในวงกลมปรากฏภาพพระธาตุศรีชุม ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมือง และมีประวัติที่ยาวนาน เป็นพระธาตุที่ประชาชนในตำบลศรเมืองชุมมากราบไหว้สักการะอยู่เสมอ  ปัจจุบันประชาชนได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยได้ก่อสร้างรอบล้อมเจดีย์เก่าให้มีความสง่างามและแข็งแรงมากขึ้น

พระธาตุศรีชุมตั้งอยู่ที่ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 5  ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สายประมาณ 7 – 8 กิโลเมตร  โดยทางหลวงลาดยาง หมายเลข 1290  (แม่สาย – เชียงแสน) ด้วยเหตุเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงได้นำภาพ “พระธาตุศรีชุม”  มาเป็นภาพดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

 

 

https://www.google.com/maps/@20.3742078,99.9614604,1049m/data=!3m1!1e3

แผนที่ตั้ง  อบต.ศรีเมืองชุม