แผ่นพับ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตประจำปี   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต