การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ