งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2564   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2562   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2563   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2561   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2560   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2558   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559   งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2557