รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานผลการประเมินคยามพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ (ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีเมืองชุมประจำปีงบประมาณ 2565   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2565   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2564   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563   รายงานผลความพึ่งพอใจโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค   รานงานผลความพึ่งพอใจโครงการอบรมแกนนำสุขภาพด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2564   โครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ PM 2.5 กลุ่มแม่บ้านสันธาตุ ม.5   รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นของประชาชนตำบลศรีเมืองชุม   รายงานผลโครงการ ประชาชนห่วงใย ชาวบ้านห่างไกลโรคเบาหวาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 3   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลศรีเมืองชุม   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ตามโครงการส่งเสริมญาติและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในการใช้กายอุปกรณ์เพื่อการป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม   รายงานผลและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   รายงานผลและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   รายงานผลและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย”   รายงานผลและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”   รายงานผลและการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม   รายงานผลและการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขออนุญาติก่อสร้าง/หนังสือรับรอง   รายงานผลและการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562   รายงานผลและการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมจัดทำและทบทวนแผนชุมชม ประจำปี พ.ศ. 2563   การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนา ประจำปี 2562   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุด บริการ ปี 2562   รายงานผลการดำเนิน/ผลสำรวจความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลศรีเมืองชุม   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561