การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   การประชุมรับทราบนโยบายการบริหารงาน   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562