รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน