ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 9238 ครั้ง

การบริหาร/โครงสร้างองค์กร

          องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย

 
          (1) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน ตำบลศรีเมืองชุมมี 9 หมู่บ้าน 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   จำนวน 9 คน

          (2) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีคณะผู้บริหาร จำนวน  4   คน

การบริหารส่วนราชการขององค์การปกครองส่วนตำบลศรีเมืองชุม

          ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ตลอดจนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน ได้แก่

  1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
  2. กองคลัง     
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีการแบ่งส่วนงานการบริหารออกเป็นส่วนต่าง
โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1.สำนักปลัด อบต.  

 ควบคุม ตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งาน ทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมดูและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานเรียบเรียงและเตรียมการสําหรับ ประชุม งานติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ บริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

2.กองคลัง

ดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการ ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติ งานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานการคลังได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ ประเมินผลการทํารายงานการประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ ประมาณการรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่าย ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนํา วิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและ บัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็น กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับ พัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ กําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

3กองช่าง

การสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ ตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งาน เกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ กำกับดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง     

                                                 

แผนผังโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (ฝ่ายการเมือง)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฝ่ายข้าราชการประจำ

   

       แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)