ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง ช่องทางการดำเนินการรับฟังความคิด้ห็นและกากรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์