ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ศรีเมืองชุม   โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)   กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)   ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่1)   ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก   ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน อบต. ศรีเมืองชุม