ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ปี 2562   ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม