ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก   ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน อบต. ศรีเมืองชุม