ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ   ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ   ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม