การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563)   แผนอัตรากำลัง (2561-2563)   ประกาศหลักเกณฑ์การมาปฎิบัติราชการ   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ   ประกาศกำหนดการประชุมประจำเดือน อบต.ศรีเมืองชุม