ประกาศการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   ประกาศเพิ่มเติมกระบวนงาน   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม(คู่มือประชาชนฉบับปรับปรุง)   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2) ขั้นตอนการออกใบอนุญาต   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) ขั้นตอนออกคำสั่งคำขอรับ ใบอนุญาต   การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   การรับชำระภาษีป้าย   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การแจ้งถมดิน   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามาตรา 39 ทวิ   การแจ้งขุดดิน   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชกิจ) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด)   การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชกิจ) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชกิจ) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   การจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   การจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 21   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ทางออกเพื่อการอื่นตามมาตรา 34   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขออนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ