คู่มือสำหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ