ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2565 เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม รับการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย