ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566)   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)