ReadyPlanet.com
dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี2558
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี/แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
dot
dot
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดสันถนนใต้

 วัดสันถนนใต้ หมู่ที่ 2

        ความเป็นมาของวัด

        วัดสันถนนใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 81 บ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 955 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 1 ศอก จดถนสาธารณะและหมู่บ้าน  ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 7 วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 4 วา 1 ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 12 วา 1 ศอก จดสถานีอนามัย และหอประชุมสภาตำบล อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร ศาลาทรงไทย และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น 3 องค์ พระพุทธรูปเนื้อโลหะ 1 องค์ พระสาวก 2 องค์ และพระพุทธรูปต่างๆ 5 องค์

        วัดสันถนนใต้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยมีนายทอง สุริยะกันธร ได้บริจาคที่ดินให้มาสร้างวัด และนายตั๋น หอวิมาลย์ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระอินผล สุตินธโร พระเฉลิม วฑฒโน  พระอินสม ธมมรสี  พระอธิการอุดม เขมธโร   ปัจจุบัน พระครูเกษม   วรธาดา เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2525

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส       

 

ลำดับที่

ชื่อ ฉายา

1

พระอินผล   สุตินธโร

2

พระเฉลิม   วัฑฒโน

3

พระอินสม ธมมรสี 

4

พระอ้าย   ปญโญ

5

พระครูเกษม   วรธาดา
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467