ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดสันโค้ง

 วัดสันโค้ง หมู่ที่ 3

        ความเป็นมาของวัด

        วัดสันโค้ง ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 95 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 26 วา 1 ศอก จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 12 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 14 วา 2 ศอก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 14 วา 2 ศอก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวุตถุ พระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ และพระพุทธรูปต่างๆ 4 องค์

        วัดสันโค้ง กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2527 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

พ.ศ. 2502 – 2518 พระเสาร์ อานนโท

พ.ศ. 2518 – 2520 พระอเนกศิลป์

พ.ศ. 2520 – 2522 พระถนอม

พ.ศ. 2522 – 2523 พระสุภาพ

พ.ศ. 2523 – 2524 พระยงยุทธ

พ.ศ. 2524 – 2526 พระตา

และตั้งแต่ พ.ศ. 2526 พระอธิการบุญศรี สุธีโร
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467