ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดหนองสี่แจ่ง

 บ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 4

ชื่อพระธาตุประจำวัด พระธาตุจอมสะหรี่สี่จั่งคำ

คำบูชาพระธาตุ     ตั้งนะโม 3 จบ

        อิมัง สิริจะ ตุสุวัณณะการะ เจติยัง อะภิปูชะยามะ อิมัง สิริจะ ตุสุวัณณะการะ เจติยัง ปูชะนัสสะ อามิสังโฆ อัมหากัง ฑีฏารัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ความเป็นมาของวัด

        วัดหนองสี่แจ่งตั้งอยู่เลขที่ 49 บ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน น.ส.3เลขที่ 27 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 1 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 1 วา จดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 13 วา จดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 13 วา จดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ 2 องค์

        วัดหนองสี่แจ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยมีนายแก้ว ฤทธิ์สนั่น ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พ.ศ. 2482 – 2493 พระตาล      พ.ศ. 2493 – 2504 พระคำอ้าย    พ.ศ. 2504 – 2518 พระติ๊บ เตชวโร    พ.ศ. 2518 – 2527 พระบุญศรี อริยวโร   และตั้งแต่ พ.ศ. 2527 พระสุทัศน์ ปภากโร     การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2510
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467