ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดท่าศาลา

 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 วัดทุ่งศาลา

        ความเป็นมาของวัด

        วัดทุ่งศาลา ตั้งอยู่เลขที่ 27/9 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 40 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ โรงฉันและศาลาบำเพ็ญกุศล

        วัดทุ่งศาลาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ทางวัดและชาวบ้านเรียกชื่อว่า ว่าท่าศาลา การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระสมเดช และพระคำอ้าย ปญโญ
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดหนองมะกัง
วัดศรีป่าสัก
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467