ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
วัดศรีป่าสัก

 

 บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9 วัดสันป่าสัก

ความเป็นมาของวัด

        วัดสันป่าสัก ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 1870 อาณาเขตทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาพักร้อนและโรงฉัน ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปต่างๆ และเจดีย์

        วัดสันป่าสักสร้างเมื่อ พ.ศ.2478 โดยมีพระเทวี ปญโญ และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด การบริหารและการเมืองการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พ.ศ. 2483 – 2499  พระเทวี ปุญโญ   พ.ศ. 2500 – 2514 พระบุญทา ฐิตปญโญ  และตั้งแต่ พ.ศ. 2515     พระสุรพล สุเมโธ เป็นเจ้าอาวาส
สถานที่สำคัญ

วัดมรรคาราม
วัดสันถนนใต้
วัดสันโค้ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดเจติยาราม
วัดทุ่งเจริญ
วัดท่าศาลา
วัดหนองมะกัง
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467