ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ระบบเผยแพร่เอกสาร article

 

อกสารเผยแพร่

 1. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย.doc
 2. แผ่นพับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต_ศรีเมืองชุม.doc
 3. แผ่นพับงานป้องกัน.doc
 4. แผ่นพับโรคมือเท้าปาก.doc
 5. แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า.doc
 6. แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน.doc
 7. แผ่นพับยุงลาย1.doc
 8. แผ่นพับภัยพิบัติ.doc
 9. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน.doc
 10. คู่มือประชาชน.pdf
 11. เครื่องรับชำระเงิน EDC.pdf
 12.  แผ่นพับยาเสพติด.pdf
 13. แผ่นพับความรู้เรื่องโรคเอดส์ (1).pdf
 14. ประกาศแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน.pdf(2560)
 15. แผ่นพับรู้ทันป้องกันเอดส์.pdf
 16. คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก.pdf
 17. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf
 18. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต_ศรีเมืองชุม พ_ศ_2560-2563.pdf
 19. แผ่นพับประหยัดไฟ.pdf
 20. 108 วิธีประหยัดพลังงาน.doc
 21.  

 

 

 
องค์ความรู้ที่สำคัญ

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน
ปฎิทินนัดหมาย
ระบบบริหารงานบุคคล article
ระบบงานสารบาญ
ระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง
ระบบจองห้องประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลงานตรวจสอบภายใน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบสารสนเทศภายใน
พรบ.สภาตำบล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม article
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจสอบภายใน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467