ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ article

จำหน่ายพัสดุชำรุด2559.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ article
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง article
ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้
ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างโครงสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ณ. อบต.ศรีเมืองชุม ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างโครงสร้างหลังคาสนามกีฬาเด็กเล่น อบต.ศรีเมืองชุม ตำบลศรีเมืองชุม article
ประกาศ ฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา article
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่าศาลา article
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน article
ประกาศ ฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80-100 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมา
รับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 2-5 ปี article
หน่วยตรวจสอบภายใน article
คู่มือสำหรับประชาชนมาตรา 7 article
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 article
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย articleองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467