ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ยึดมั่นธรรมาธิบาล บริการเพื่อประชาชน 

                 หน่วยงานระบบสารสนเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 

ระบบข้อมูลกลาง อปท.
* ว็บไชด์ อปท.
* มุุมอาเซียน 
* บทความเกร็ดความรู้
* ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
* ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี
* มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณของอปท.

*   ระบบประเมินผลแผน e - plan
*   ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
*   ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น 
*   ระบบ E - Office  จว.ชร.
*   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.
*   หนังสือราชการ ส.ถ.จว.เชียงราย
*   ระบบสารสนเทศกลาง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
*
  ระบบเลือกตั้งELE
*
  ฝากข่าวอปท.
*
  ระบบเบี้ยยังชีพ
* ควบคุมภายใน
* งานบริหารงานบุคคล
*  สมรรถนะบุคคลากร
*  สำนักปลัด
*  องคลัง
*  องช่าง 
*  ส่วนการศึกษา
*  รวจสอบภายใน
*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
*  ข่าวประจำวัน
*  าคาน้ำมัน
*  อัตราแลกเปลี่ยน
*  ยากรณ์อากาศ
*  าคาหุ้น
*  าคาทองคำ

  1 [Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467